Sajokaza Polgárőr Egyesület
Fejléc

 Sajókazai Polgárőr Egyesület  

 3720 Sajókaza. Petőfi út.2.  tel : 06-70/332-0013

 

 
Menü
 
BELÉPÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Mérleg
Tartalom
 
SAPET alapszabály

 

SAJÓKAZAI POLGÁRŐR Egyesület

egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabálya

A Sajókazai Polgárőrség Egyesülete Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének elősegítése érdekében a Közgyűlés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyv 61-64. §-ai, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg.

Általános rendelkezések

 1. Az egyesület neve: Sajókazai Polgárőr Egyesület

 2. Az egyesület székhelye: 3720 Sajókaza Petőfi út 2.

Az egyesület működési területe: Sajókaza (a helyi önkormányzattal kötött együttműködési, közszolgálati szerződés alapján) és a szomszéd települések Sajóivánka
Vadna ,Kazincbarcika , Múcsony , Szuhakálló közigazgatási területe( Az illetékes Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján)

 1. Az egyesület

 1. nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból,

 2. gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez,

 3. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja,

 4. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 1. Az egyesület célja a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára cselekvési lehetőség biztosítása.

 2. Az egyesület – a közbiztonság és a közrend fenntartása érdekében végzett – feladatai, közhasznú tevékenysége:

 1. a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el [Ptv. 3. § (1)],

 2. önkéntes közreműködés

 1. a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában [Ptv. 3. § (2) a)],

 2. a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében [Ptv. 3. § (2) b)],

 3. az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában [Ptv. 3. § (2) c)],

 4. a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében [Ptv. 3. § (2) d)],

 5. a rendezvények helyszínének biztosításában [Ptv. 3. § (2) e)],

 6. a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány a települési önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában [Ptv. 3. § (2) f)],

 7. az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében [Ptv. 3. § (2) g)],

 8. a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben [Ptv. 3. § (2) h)], valamint

 9. a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában [Ptv. 3. § (2) i)].

 1. tevékenysége során együttműködik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel [Ptv. 6. § (1)],

 2. együttműködhet az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, az állami és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel, valamint a hivatásos vadászokkal [Ptv. 6. § (1)].

 1. Az egyesület további céljai és feladatai:

 1. Gyermek és ifjúságvédelem

 2. Szomszédok egymásért mozgalom szervezése

 3. Drogprevenció

 

Az Egyesület további tevékenységi körei, feladatai:

 

 • a) A tagság egészét érintő általános, illetve szakmai ügyek képviselete az országos, illetve a helyi döntéshozók előtt, az Alapszabályban megjelölt célok, és feladatok tekintetében.

 • b) Közvetlen kapcsolattartás az országos, és helyi szinten működő szakmai, érdekképviseleti, rendvédelmi szervekkel.

 • c) Széleskörű tájékoztatás a tagok részére az őket érintő változásokról

 • d) Oktatás, képzés, polgárőrképzés, egyéb tanfolyamok, vizsgák szervezése, lebonyolítása

 • e) Rendezvények, kiállítások, civil kerek asztal, konferenciák, előadások, work-shoppok szervezése, lebonyolítása

 • f) Településfejlesztési és vidékfejlesztési tevékenységben, LEADER programban való részvétel

 • g) Határon átnyúló együttműködés

.


 


 

.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

 1. Az egyesület tagja lehet bármely választójoggal rendelkező természetes személy, aki elfogadja az egyesület célkitűzéseit, alapszabályát, és felvételét kéri az egyesületbe

 1. 18. életévét betöltött,

 2. cselekvőképes,

 3. magyar állampolgár,

 4. büntetlen előéletű.

és nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzatokat.

 

 

A tagsági viszony, a tagság típusai

1.      Rendes tagság

2.       Pártoló tagság

3.      Tiszteletbeli tagság

4.      Tiszteletbeli elnök

 

 1. A tagfelvétel kérelem alapján történik, melyhez mellékelni kell két tag ajánlását. A felvételt kérő akkor válik az egyesület tagjává, ha az Elnökség jóváhagyja a tagfelvételt.

 2. A tagsági jogviszony megszűnik:

 1. az egyesület megszűnése esetén,

 2. a tag halála esetén,

 3. a tag kilépése esetén,

 4. a tag kizárása esetén,

 5. a tag törlése esetén.

 1. Kilépési szándékát a tag köteles írásban bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

 2. A tagot a Közgyűlés az Elnökség, vagy a tagok egynegyedének javaslata alapján akkor zárhatja ki, ha a tag méltatlanná vált az egyesület céljaihoz és feladatai ellátásához.

 3. A tagi jogviszony, törléssel (az Elnökség írásbeli Határozata alapján) megszűnik,

 1. ha az Elnökség hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a tag a 7. bekezdés b)–c) pontjainak nem felel meg,

 2. ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességet követő 3 hónapon belül, felszólítás és a következményekre való figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget.

c)A tiszteletbeli tagsági cím visszavonásáról az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés dönt.

 

 1. A tag jogai:

 1. részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,

 2. választhat és választható az egyesület szerveibe,

 3. köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek,

 4. nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.

 1. A tag köteles:

 1. megtartani a jogszabályokban, az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályában, szabályzataiban és testületi határozataiban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Alapszabályában, szabályzataiban és testületi határozataiban, továbbá a jelen Alapszabályban és az egyesület egyéb szabályzataiban, testületi határozataiban foglaltakat,

 2. fizetni a Közgyűlés által megállapított tagdíjat,

 3. a birtokolt egyesületi vagyontárgyat a jó gazda gondosságával megóvni, e vagyontárgyakért a birtoklás, használat idején anyagi és jogi felelősséggel tartozik,

 4. az egyesületi tagsággal összefüggésben vállalt feladatait elvárható módon teljesíteni,

 5. az Elnökségnek haladéktalanul jelezni, ha vele szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult,

 6. polgárőrhöz méltó magatartást tanúsítani.

 1. Tiszteletbeli tag vagy elnök az a természetes személy lehet, akit a Polgárőrség érdekében kifejtett tevékenysége, közéleti szereplése alapján az elnökség javaslatára a közgyűlés határozatával annak nyilvánít.

 2. Pártoló tag lehet az a jogi személy, természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) folyamatos, kiemelkedő anyagi és erkölcsi hozzájárulásával elősegíti az egyesület működését, célkitűzései elérése érdekében szükséges feladati megvalósítását. A pártoló tagnak jelöltet a Közgyűlés határozattal nyilvánítja az egyesület pártoló tagjává.

 3. Az egyesület tiszteletbeli és pártoló tagi jogviszonya

 1. lemondással,

 2. a Közgyűlés döntése alapján,

 3. megszűnéssel, illetve elhalálozással

szűnik meg.

 

Ha az egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában akadályoztatva van, kérelmére a tagsági viszonyból eredő feladatok végzése alól az Elnökség felmentést adhat (a tagi tevékenység ún. „Szünetel „ )

 

 

A KÖZGYŰLÉS

 

 1. A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.

 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

 1. az Alapszabály megállapítása és módosítása,

 2. az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása,

 3. az elnök és az alelnökök megválasztása és visszahívása,

 4. a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása,

 5. tag kizárása,

 6. az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása,

 7. a tagdíj mértékének megállapítása,

 8. az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,

 9. a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása,

 10. befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzatnak a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követő elfogadása,

 11. tiszteletbeli és pártoló tag cím adományozása és megvonása,

bármely egyéb olyan kérdés, amelyben a döntést a Közgyűlés magához vonja.

 

 

 1. A Közgyűlés ülését össze kell hívni:

 1. évente legalább egy alkalommal, legkésőbb az adózás rendje szerinti beszámolási (mérlegbeadási) határidő lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig,

 2. öt évenként tisztújítás céljából legkésőbb június 30-ig.

 1. A 20. bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt ülés összevontan, az a) pontban foglalt határnap figyelembevételével is megtartható.

 2. A Közgyűlés ülését össze kell hívni, ha

 1. a tagok egynegyede az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi,

 2. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke kezdeményezi,

 3. a bíróság elrendeli,

 4. a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség a törvényes működés helyreállítása érdekében kezdeményezi,

 5. a Felügyelő Bizottság indítványozza.

 1. A Közgyűlés ülését szükség szerint az elnök bármikor összehívhatja.

 2. A Közgyűlés ülését az elnök – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult vezető tisztségviselő – hívja össze. Amennyiben az arra jogosultak mindegyike akadályoztatva van, vagy az arra jogosult a Közgyűlés ülését a 22. bekezdésben foglalt kezdeményezéseket követő 30 napon belül nem hívja össze, a Közgyűlés ülésének összehívására a Felügyelő Bizottság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is jogosult.

 3. A Közgyűlés ülését írásban kézbesített meghívóval kell összehívni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és idejét, a javasolt napirendet, valamint a távolmaradás következményeire történő figyelemfelhívást.

 4. A Közgyűlés rendes (20. bekezdésben foglalt) ülésére szóló meghívót a kitűzött időpont előtt legalább nyolc, a rendkívüli (22. bekezdésben foglalt) ülésre szóló meghívót legalább egy nappal kell kiküldeni a Közgyűlés szavazati jogú tagjai, meghívottjai részére.

 5. A Közgyűlés ülését az elnök, vagy az Elnökség általa kijelölt tagja vezeti.

 6. Amennyiben az elnök nincs jelen és nem adott meghatalmazást az ülés vezetésére, azt a jelen levő elnökségi tagok egymás közti megállapodása alapján valamely elnökségi tag vezeti. Amennyiben az elnök és az elnökségi tagok nincsenek jelen, az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke vezeti vagy az általa megbízott Szövetségi elnökségi tag vezeti.

 

 1. A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjét a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés választja a jelen levő személyek közül.

 2. A jegyzőkönyv-hitelesítőket a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés választja a jelen levő tagok közül.

 3. A Közgyűlés ülése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

 

 

 1. A Közgyűlés

 1. határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van és ezt a jelenléti íven sajátkezű
  aláírásukkal igazolják,

 2. az elnökség tagjait a közgyűlés döntése alapján nyílt vagy titkos szavazással választja
  meg,

 3. minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt, kivéve, ha az ügy jellegére és
  jelentőségére tekintettel a levezető elnök titkos szavazást rendel el, illetve azt a jelen
  lévő tagok legalább egynegyede név szerint indítványozza,

 4. határozatait a jelen levő tagok több mint felének támogatásával hozza,

 5. az egyesület éves beszámolóját a jelen levő tagok több mint felének szavazatával,
  nyílt szavazással hozza,

 6. valamennyi tagja kétharmadának támogató szavazatával dönt a 19. bekezdés a), f)
  pontjaiban foglaltakról és a tisztségviselők visszahívásáról.

 

 1. Az elnökség és a bizottságok visszahívására a tagok 2/3 tehet javaslatot, amely alapján a közgyűlést össze kell hívni.

 2. A határozatképtelenség miatt a Közgyűlés megismételt újabb ülése a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a megismételt ülést azonos napirenddel hívják össze és a tagokat előzetesen, írásban figyelmeztették a távolmaradás ilyen következményeire.

 3. A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a Közgyűlés ülésének időpontját, napirendjét, a jelen levők nevét, a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat.

 4. A megtárgyalt dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 5. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, a megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítők kézjegyükkel hitelesítik. A jegyzőkönyvbe a hitelesítést követően bármely tag betekinthet, illetőleg a határozatokról másolatot (jegyzőkönyv-kivonatot) kérhet.

 6. A Közgyűlés határozatairól az elnök nyilvántartást vezet, amelybe – kérésre – bármely tag betekinthet.

 7. A Közgyűlés ülésének alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a Közgyűlés ülésének rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatáskörében eljárva

 1. megnyitja az ülést, szünetet rendel el,

 2. megállapítja a határozatképességet,

 3. ismerteti a meghirdetett napirendet,

 4. az előadók, előterjesztők, hozzászólók részére megadja és szükség esetén megvonja a szót,

 5. összegzi, megfogalmazza, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat,

 6. megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat,

 7. berekeszti a Közgyűlést.

 1. A levezető elnök az ülés rendjének fenntartása érdekében

 1. egy-egy napirendi ponton belül korlátozhatja a hozzászólások számát és időtartamát,

 2. megállapítja a hozzászólások sorrendjét,

 3. a Polgárőrség tekintélyét és az ülés rendjét sértő magatartást tanúsító személyt rendre utasíthatja,

 4. ismételt rendzavarás esetén felfüggesztheti az ülést, illetőleg azt, aki a Közgyűlés rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten megzavarja, meghatározott időre vagy véglegesen kiutasíthatja az ülésről.

AZ ELNÖKSÉG

 1. Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseletei szerve.

 2. Az Elnökség tagjai

 1. az elnök,

 2. az alelnök,

 3. a titkár

 4. a gazdaságvezető

 5. a szolgálatvezető

Az elnök, és az elnökségi tagok megválasztásáról a Közgyűlés a jelen levő tagjai több mint felének szavazatával határoz. Az elnökség tagjai az elnök javaslata , valamint egyeztetés mellett döntenek a tisztségviselők személyéről.

 1. Az elnökségi tagok jelöléséhez az elnök , jelölő bizottságot bízhat meg

 2. Az Elnökség tagjainak megbízatása öt évre szól, és újraválasztható. Az Elnökség tagjainak tisztségviselői jogviszonya megszűnik:

  1. Mandátum lejártával

  2. Összeférhetetlenségi Szabályok be nem tartása miatt

  3. Visszahívással

  4. Az Alapszabály 9. pontjában foglaltak alapján.

 1. Az Elnökség ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság elnöke.

 2. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 1. a Közgyűlés üléseinek előkészítése,

 2. az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartás vezetése,

 3. tag törlése, javaslattétel tag kizárására,

 4. az egyesület számviteli politikájának meghatározása,

 5. tagjelölt véleményezése, tagfelvétel

 6. az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,

 7. az éves munkaterv elfogadása, módosítása, azok végrehajtásával összefüggő programok, feladattervek, rendezvények jóváhagyása,

 8. együttműködési megállapodások, szolgáltatási szerződések jóváhagyása, felmondása.

 1. Az Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatban rendelkezik:

 1. ügyrendjéről,

 2. a tisztségviselők feladat- és hatásköréről,

 3. az Elnökség ülésére tanácskozási joggal a 44. bekezdésen túli meghívottakról,

 4. olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,

 5. a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

 6. az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint

 7. az egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról,

 8. az Alapszabály keretein belül minden olyan kérdésről, amely a Szövetség szervezeti rendjét vagy működését érinti és nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.

 1. Az Elnökség ülései nyilvánosak, évente legalább négy alkalommal, általában három havonta ülésezik.

 2. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, határozatait a jelen levő tagok több mint felének támogató szavazatával, nyílt szavazással hozza.

 3. Elnökség összehívásának rendje:

Az Egyesület elnöke gondoskodik az elnökségi ûlések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés idõpontját megelõzõ 8. napig az elnökségi tagokkal és az egyéb érintettekkel való elõzetes, írásbeli közlésérõl

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést.

Kötelezően össze kell hívni az ülést, továbbá 30 (harminc) napon belül soron kívül:

Ha azt a tagjainak legalább egyharmada írásban kéri;

· Az ügyész felhívására, valamint

·Ha az Elnök és az Elnökség által elfogadott bizalmatlansági indítvány esetén, soron kívül, de legkésőbb a bizalmatlansági indítvány elfogadásától számított 60 (hatvan) napon belül.

Az ülésre, annak javasolt napirendjét feltüntetve az Elnökség tagjait írásban kell meghívni a tervezett ülés napját megelőző legalább 8 naptári nappal megelőző (postai vagy elektronikus úton) kézbesítéssel. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés:

- pontos helyét,

- pontos idejét,

-javasolt (meghirdetett) napirendjét.

 1. Az Elnökség tagjait az egyesület vagyonával való gazdálkodás terén fokozott felelősség terheli, tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de tisztségük ellátása során felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

 2. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnök által megbízott alelnök vagy más elnökségi tag helyettesíti.

 3. Az elnök:

 1. képviseli az egyesületet,

 2. vezeti az egyesület munkáját,

 3. gondoskodik az egyesület Alapszabály szerinti működéséről,

 4. javaslatot tesz az alelnökök, és a többi elnökségi tag feladataira és hatáskörére,

 5. a Közgyűlés és az Elnökség döntéseivel összefüggő eseti célfeladatok meghatározása,

 6. a Közgyűlés és az Elnökség összehívása,

 7. ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, az Országos Polgárőr Szövetség, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség szabályzatai, továbbá jelen Alapszabály nem utalnak más szerv hatáskörébe.

 1. Az alelnököt és az elnökségi tagokat a Közgyűlés az elnök javaslata alapján választja. Feladat- és hatáskörüket az Elnökség – az elnök javaslatára – a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 1. A Felügyelő Bizottság három tagból álló felügyelő szerv.

 2. A Felügyelő Bizottság

 1. ügyrendjét maga állapítja meg,

 2. tapasztalatairól a Közgyűlésnek számol be,

 3. ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását, ennek során

 • a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet,

 • az egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,

 1. az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,

 1. A Felügyelő Bizottság elnökének és két tagjának megbízatása öt évre, de legfeljebb a Közgyűlés következő tisztújító üléséig tart, a tisztújító Közgyűlésen újraválasztható. Tisztségviselői jogviszonyuk megszűnésére az Alapszabály 44. pontját kell megfelelően alkalmazni.

 2. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 1. az egyesület működése során olyan jogszabálysértés, az Alapszabályba, az egyesület szabályzataiba és határozataiba ütköző vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

 2. a vezető tisztségviselők, vagy a tagok felelősségét megalapozó tény merült fel,

 1. jogosult összehívni az intézkedésre jogosult vezető testületet (Közgyűlés, Elnökség), ha annak összehívására az erre irányuló indítvány megtételétől számított harminc napon belül nem került sor,

 2. haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az Elnökség vagy a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

 1. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

 2. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal tart ülést, üléseit a bizottsági elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a bizottsági elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

 3. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Szövetség elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlés ülését.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

 1. A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 1. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 1. a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Közgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

 2. a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

 3. az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve

 4. az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

 1. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

 1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

 2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

 3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

 4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

 1. Az elnökségi és felügyelő bizottsági tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 2. Az Elnökség – az egyesület tagsága – kisebb súlyú vétsége esetén felmentést adhat a kizárás büntetés alól ( közlekedési vétség stb )l.

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az egyesületet

 1. az elnök önállóan,

képviseli.

 1. A tagok tagdíj fizetésével is hozzájárulnak az egyesület működéséhez.

 2. Az éves tagdíj mértékét a tárgyévre vonatkozóan a Közgyűlés állapítja meg.

 3. Az éves tagdíjat az Elnökség által meghatározott módon és időben kell befizetni.

 4. Az egyesület megszűnik, ha

 1. a Közgyűlés döntése alapján átalakul,

 2. a Közgyűlés a feloszlásáról határoz,

 3. a bíróság feloszlatja,

 4. a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,

 5. a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

 1. A megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyonát a (záró) Közgyűlés, (egyéb javaslat hiányában) a Sajókazai Önkormányzatnak adja át.

 

 1. Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény rendelkezéseit, továbbá az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályában és szabályzataiban, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Alapszabályában és szabályzataiban foglaltak kell megfelelően alkalmazni.

 2. Amennyiben az elnök megbízatása megszűnik, az új elnök megválasztásáig az az egyesület vezetését az alelnök látja el

 3. Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja - elektronikus hírlevél formájában - a tagokat, a nyilvánosságot (írott és nyomtatott sajtó). Hírleveleit, az Egyesület működésének számszerű adatait, az Interneten nyitott honlapon mindenki számára lehívhatóvá, megtekinthetővé, letölthetővé teszi.

 

 1. A szervezet működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.


 

 1. Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésről, támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 2. 2./ Az Egyesület jelen Alapszabályát 2012 11 26-án tartott alapszabály módosító közgyűlésén fogadta el.

 3. Jelen Alapszabály elfogadásával egy időben lép hatályba és az egyesület 2008 március 25-én elfogadott Alapszabálya hatályát veszti.

Sajókaza, 2012-11-26

…………………………………..

Elnök

 

 

 

 

 

SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints    *****    Blog, Videojátékok, Szórakozás, Technika! Call of Duty: WWII és sok más!    *****    Légy te is egy Új Márka Elsõ tagjai között ahol Azonnali 28%haszonhoz juthatsz!Részletek:huncalifeandme@gmail.com    *****    Nyerj akár 1 millió forint értékû bitcoint. A játék ingyenes.    *****    Tudtátok, hogy a Csiga-biga gyerekdalban eredetileg szó sincs tûzrõl?    *****    LEGYÉL FARMASI TANÁCSADÓ VAGY VEZETÕ! OTTHONI MUNKA, MAGAS KERESETI LEHETÕSÉGGEL! HA MOST CSATLAKOZOL, MÉG NYERHETSZ IS!    *****    Mi mennyi 2018 - Árak, változások 2018 - minimálbér, családi pótlék, adókedvezmények 2018    *****    Légy te is a Farmasi csapaom tagja!!!    *****    Születési,baba,hold horoszkóp,elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,fogamzási képlet! Ingyenes tanácsadás!Várlak!Kattints!    *****    A Dynasty és a TVD 8.évadából megismert színésznõ, Nathalie Kelley elsõ hazai rajongói lapja. KATT! KATT! KATT!    *****    WISE-VOGUE | SZISSZ ÉS KLAU BEAUTY-FASHION BLOGJA TERMÉKTESZTEKKEL, TIPPEKKEL, ÖTLETEKKEL A MINDENNAPOKRA // WISE-VOGUE    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Karácsonyra AJÁNDÉKOZZ szeretteidnek, barátaidnak SZEMÉLYRE SZÓLÓ HOROSZKÓP ELEMZÉST 3 ÉVES ELÕREJELZÉSSEL!    *****    Szerinted melyik könyvet kellene elolvasnom? Melyik film érdemes arra, hogy megnézzem? - Mementoim.Blogspot.hu    *****    Születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés + Felszálló holdcsomópont,Chiron, Lilith 2000 Ft. + ingyenes konzultáció. Most!    *****    Szerinted melyik könyvet kellene elolvasnom? Melyik film érdemes arra, hogy megnézzem? - Mementoim.Blogspot.hu