Sajokaza Polgárőr  Egyesület
Fejléc

 Sajókazai Polgárőr Egyesület  

 3720 Sajókaza. Petőfi út.2.  tel : 06-70/332-0013

 

 
Menü
 
BELÉPÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Mérleg
Tartalom
 
SAPET alapszabály

 

SAJÓKAZAI POLGÁRŐR Egyesület

 Alapszabálya (2017.03.20.)

A Sajókazai Polgárőrség Egyesülete Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének elősegítése érdekében a Közgyűlés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  a Polgári Törvénykönyv vonatkozó §-ai, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló  törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg.

Általános rendelkezések

Az egyesület neve: Sajókazai Polgárőr Egyesület

Az egyesület székhelye: 3720  Sajókaza Petőfi út 2.

Az egyesület működési területe: Sajókaza (a helyi önkormányzattal kötött együttműködési, közszolgálati szerződés alapján) és a szomszéd települések Sajóivánka
Vadna ,Kazincbarcika , Múcsony , Szuhakálló közigazgatási területe( Az illetékes Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján)

Az egyesület

nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból,

gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez,

gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja,

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület célja a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára cselekvési lehetőség biztosítása.

Az egyesület – a közbiztonság és a közrend fenntartása érdekében végzett – feladatai, közhasznú tevékenysége:

a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el ,

önkéntes közreműködés

a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában ,

a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében ,

az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában ,

a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében ,

a rendezvények helyszínének biztosításában ,

a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány a települési önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában ,

az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében ,

a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben , valamint

a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában ,

tevékenysége során együttműködik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel ,

együttműködhet az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, az állami és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel, valamint a hivatásos vadászokkal .

Az egyesület további céljai és feladatai:

Gyermek és ifjúságvédelem

Szomszédok egymásért mozgalom szervezése

Drogprevenció

 

Az Egyesület további tevékenységi körei, feladatai:

 

a) A tagság egészét érintő általános, illetve szakmai ügyek képviselete az országos, illetve a helyi döntéshozók előtt, az Alapszabályban megjelölt célok, és feladatok tekintetében.

b) Közvetlen kapcsolattartás az országos, és helyi szinten működő szakmai, érdekképviseleti, rendvédelmi szervekkel.

c) Széleskörű tájékoztatás a tagok részére az őket érintő változásokról

d) Oktatás, képzés, polgárőrképzés, egyéb tanfolyamok, vizsgák szervezése, lebonyolítása

e) Rendezvények, kiállítások, civil kerek asztal, konferenciák, előadások, work-shoppok szervezése, lebonyolítása

f) Településfejlesztési és vidékfejlesztési tevékenységben, LEADER programban való részvétel

g) Határon átnyúló együttműködés

.


 

 

.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

Az egyesület tagja lehet bármely választójoggal rendelkező természetes személy, aki elfogadja az egyesület célkitűzéseit, alapszabályát, és felvételét kéri az egyesületbe

18. életévét betöltött,

cselekvőképes,

magyar állampolgár,

büntetlen előéletű.

és  nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzatokat.

 

 

      A tagsági viszony, a tagság típusai

a.      Rendes tag (teljes körű)

b.       Pártoló tag

c.      Tiszteletbeli tag

d.   ifjú polgárőr tag.

  A tagfelvételre való jelentkezés kérelem alapján történik, melyben szerepelni kell kell két tag ajánló aláírásának.  A felvételt kérő akkor válik az egyesület tagjává, ha  az Elnökség  jóváhagyja a tagfelvételt, valamint az alapismereti képzést eredményesen elvégezte ,  ezt követően az okmányirodai polgárőr igazolványa elkészült és ezt átvette. Az igazolvány elkészültéig a jelentkező próbaidős  szolgálatot egyedül nem láthat el , tanulnia kell a  tevékenységi  műveleteket. Ez  maximum 1-éves  folyamat  , tekintve hogy egyenruhát is be kell szerezni  a  jelentkezőnek és kellő tapasztalatot kell szereznie a tennivalók ellátásához. A  tagsági viszony kezdete az igazolvány   kiállítási időpontjával kezdődik. Ekkor kell a tagnévsorba  bekerülnie. A soron következő taggyűlésen esküt kell tennie , amit esküokmány rögzít.

 A tagsági jogviszony megszűnik:

az egyesület megszűnése esetén,

a tag halála esetén,

a tag kilépése esetén,

a tag kizárása esetén,

a tag törlése esetén.

Kilépési szándékát a tag köteles írásban bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

A tagot a Közgyűlés az Elnökség, vagy bármely tag  javaslata alapján akkor zárhatja ki, ha a tag méltatlanná vált az egyesület céljaihoz és feladatai ellátásához.

A tagi jogviszony, törléssel (az Elnökség írásbeli Határozata alapján) megszűnik,

ha az Elnökség hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a tag a 7. bekezdés b)–c) pontjainak nem felel meg, vagy  etikai vétségeket a figyelmeztetést (szóbeli, írásos) követően is  megvalósítja

ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének indokolatlanul az esedékességet követő, felszólítás és a következményekre való figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget.

         c)A tiszteletbeli tagsági cím visszavonásáról az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés dönt.

         

 

A tag ( teljes körű) jogai:

részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,

választhat és választható az egyesület szerveibe,

köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek,

nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.

 

 

A  tag  és az   fjú Polgárőr tag köteles továbbá:

megtartani a jogszabályokban, az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályában, szabályzataiban és testületi határozataiban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Alapszabályában, szabályzataiban és testületi határozataiban, továbbá a jelen Alapszabályban és az egyesület egyéb szabályzataiban, testületi határozataiban foglaltakat,

fizetni a Közgyűlés által megállapított tagdíjat, az Ifjú Polgárőr tag kivételével

a birtokolt egyesületi vagyontárgyat a jó gazda gondosságával megóvni, e vagyontárgyakért a birtoklás, használat idején anyagi és jogi felelősséggel tartozik,

az egyesületi tagsággal összefüggésben vállalt feladatait elvárható módon teljesíteni,

az Elnökségnek haladéktalanul jelezni, ha vele szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult,

polgárőrhöz méltó magatartást tanúsítani.

 

A nem teljes körű tagsági formák:  
 15/1).Tiszteletbeli tag az a természetes személy lehet, aki      polgárőrség érdekében kifejtett tevékenysége, közéleti szereplése alapján az  
elnökség   javaslatára a  közgyűlés határozatával  annak nyilvánít.

   15/2).Pártoló tag lehet az a jogi személy, természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) folyamatos, kiemelkedő anyagi és erkölcsi hozzájárulásával elősegíti az egyesület működését, célkitűzései elérése érdekében szükséges feladati megvalósítását. A pártoló tagnak jelöltet a Közgyűlés határozattal nyilvánítja az egyesület pártoló tagjává

            15/3).  Ifjú Polgárőr tag  lehet  a  18évet be nem töltött fiatal                                                                                                                          .

 

Az Ifjú Polgárőr tag 

a./ részt vehet a Pötv.9/A.§.(2) bekezdése szerinti egyesületi tevékenységben

b.) választhat, de az egyesület szervezetiben vezető tisztségviselőnek nem választható

c.) köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek,

d.) nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását

 

  Az egyesület tiszteletbeli és pártoló tagi jogviszonya

lemondással,

a Közgyűlés döntése alapján,

megszűnéssel, illetve elhalálozással

szűnik meg.

                 

      Ha az egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában akadályoztatva van, kérelmére a tagsági viszonyból eredő feladatok végzése alól az Elnökség felmentést adhat (a tagi tevékenység ún.  „Szünetel „ . Ekkor a  tag nem vesz részt a tevékenységben és  nem vehet részt  egyéb vonatkozásokban  sem szavazás az egyesület dolgaiban stb. azaz a  tagsága is  szünetel.

 

 

 

A  KÖZGYŰLÉS

 

A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.

 

         

. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

az Alapszabály megállapítása és módosítása,

az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása,

az elnök és az alelnökök megválasztása és visszahívása,

tag kizárása,

az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása,

a tagdíj mértékének megállapítása,

az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,

a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása,

befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzatnak a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követő elfogadása,

tiszteletbeli és pártoló tag cím adományozása és megvonása,
          l)  bármely egyéb olyan kérdés, amelyben a döntést a Közgyűlés magához vonja

 

A Közgyűlés ülését össze kell hívni:

évente legalább egy alkalommal, legkésőbb az adózás rendje szerinti beszámolási (mérlegbeadási) határidő lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig,

öt évenként tisztújítás céljából

A 20. bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt ülés összevontan, az a) pontban foglalt határnap figyelembevételével is megtartható.

A Közgyűlés ülését össze kell hívni, ha

a tagok egynegyede az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi,

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke kezdeményezi,

a bíróság elrendeli,

a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség a törvényes működés helyreállítása érdekében kezdeményezi,

 

A Közgyűlés ülését szükség szerint az elnök bármikor összehívhatja.

A Közgyűlés ülését az elnök – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult vezető tisztségviselő – hívja össze. Amennyiben az arra jogosultak mindegyike akadályoztatva van, vagy az arra jogosult a Közgyűlés ülését a 22. bekezdésben foglalt kezdeményezéseket követő 30 napon belül nem hívja össze, a Közgyűlés ülésének összehívására a Felügyelő Bizottság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is jogosult.

A Közgyűlés ülését írásban kézbesített meghívóval kell összehívni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és idejét, a javasolt napirendet, valamint a távolmaradás következményeire történő figyelemfelhívást.

A Közgyűlés rendes (20. bekezdésben foglalt) ülésére szóló meghívót a kitűzött időpont előtt legalább nyolc, a rendkívüli (22. bekezdésben foglalt) ülésre szóló meghívót legalább egy nappal kell kiküldeni a Közgyűlés szavazati jogú tagjai, meghívottjai részére.

A Közgyűlés ülését az elnök, vagy az Elnökség általa kijelölt tagja vezeti.

Amennyiben az elnök nincs jelen és nem adott meghatalmazást az ülés vezetésére, azt a jelen levő elnökségi tagok egymás közti megállapodása alapján valamely elnökségi tag vezeti. Amennyiben az elnök és az elnökségi tagok nincsenek jelen, az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke vezeti vagy az általa megbízott Szövetségi elnökségi tag vezeti.

 

A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjét a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés választja a jelen levő személyek közül.

A jegyzőkönyv-hitelesítőket a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés választja a jelen levő tagok közül.

A Közgyűlés ülése az előírt (vagy a  tagság többsége által kért esetekben )  nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

 

 

A Közgyűlés

határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van és ezt a jelenléti íven sajátkezű
              aláírásukkal igazolják,

az elnökség tagjait a közgyűlés döntése alapján nyílt vagy titkos szavazással választja
                 meg,

minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt, kivéve, ha az ügy jellegére és
               jelentőségére tekintettel a levezető elnök titkos szavazást rendel el, illetve azt a jelen
                lévő tagok legalább egynegyede név szerint indítványozza,

határozatait a jelen levő tagok több mint felének támogatásával hozza,

az egyesület éves beszámolóját a jelen levő tagok több mint felének szavazatával,
            nyílt szavazással hozza,

valamennyi tagja kétharmadának támogató szavazatával dönt a 19. bekezdés a), f)
                pontjaiban foglaltakról és a tisztségviselők visszahívásáról.

 

Az elnökség és a bizottságok visszahívására a tagok 2/3 tehet javaslatot, amely alapján a  közgyűlést össze kell hívni.

A határozatképtelenség miatt a Közgyűlés megismételt újabb ülése a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a megismételt ülést azonos napirenddel hívják össze és a tagokat előzetesen, írásban figyelmeztették a távolmaradás ilyen következményeire.  

A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a Közgyűlés ülésének időpontját, napirendjét, a jelen levők nevét, a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat.

A megtárgyalt dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, a megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítők kézjegyükkel hitelesítik. A jegyzőkönyvbe a hitelesítést követően bármely tag betekinthet, illetőleg a határozatokról másolatot (jegyzőkönyv-kivonatot) kérhet.

A Közgyűlés határozatairól az elnök nyilvántartást vezet, amelybe – kérésre – bármely tag betekinthet.

A Közgyűlés ülésének alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a Közgyűlés ülésének rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatáskörében eljárva

megnyitja az ülést, szünetet rendel el,

megállapítja a határozatképességet,

ismerteti a meghirdetett napirendet,

az előadók, előterjesztők, hozzászólók részére megadja és szükség esetén megvonja a szót,

összegzi, megfogalmazza, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat,

megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat,

berekeszti a Közgyűlést.

A levezető elnök az ülés rendjének fenntartása érdekében

egy-egy napirendi ponton belül korlátozhatja a hozzászólások számát és időtartamát,

megállapítja a hozzászólások sorrendjét,

a Polgárőrség tekintélyét és az ülés rendjét sértő magatartást tanúsító személyt rendre utasíthatja,

ismételt rendzavarás esetén felfüggesztheti az ülést, illetőleg azt, aki a Közgyűlés rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten megzavarja, meghatározott időre vagy véglegesen kiutasíthatja az ülésről.

AZ ELNÖKSÉG

Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseletei szerve.

Az Elnökség tagjai

az elnök,

az alelnök,

a gazdaságvezető

a szolgálatvezető

Az elnök, és az elnökségi tagok megválasztásáról a Közgyűlés a jelen levő tagjai több mint felének szavazatával határoz. Az elnökség tagjai  az elnök javaslata , valamint egyeztetés mellett  döntenek a tisztségviselők személyéről. 

Az  elnökségi tagok jelöléséhez  az elnök ,  jelölő bizottságot bízhat meg

Az Elnökség tagjainak megbízatása öt évre szól, és újraválasztható. Az Elnökség tagjainak tisztségviselői jogviszonya megszűnik:

Mandátum lejártával

Összeférhetetlenségi Szabályok be nem tartása miatt

Visszahívással

Az Alapszabály  9. pontjában foglaltak alapján.

Az Elnökség ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság elnöke.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a Közgyűlés üléseinek előkészítése,

az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartás vezetése,

tag törlése, javaslattétel tag kizárására,

az egyesület számviteli politikájának meghatározása,

tagjelölt véleményezése, tagfelvétel

az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,

az éves munkaterv elfogadása, módosítása, azok végrehajtásával összefüggő programok, feladattervek, rendezvények jóváhagyása,

együttműködési megállapodások, szolgáltatási szerződések jóváhagyása, felmondása.

Az Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatban rendelkezik:

ügyrendjéről,

a    tisztségviselők   feladat- és hatásköréről,

az Elnökség ülésére tanácskozási joggal a 44. bekezdésen túli meghívottakról,

olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,

a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint

az egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról,

az Alapszabály keretein belül minden olyan kérdésről, amely a Szövetség szervezeti rendjét vagy működését érinti és nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.

Az Elnökség ülései a  tagság  részére nyilvánosak, évente legalább négy alkalommal, általában három havonta ülésezik. Indokolt esetben  kibővített   ülés  is  tartható ahová  a  napirend  érdekeltjei  meghívottak.

Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, határozatait a jelen levő tagok több mint felének támogató szavazatával, nyílt szavazással hozza.

Elnökség összehívásának rendje:

Az Egyesület elnöke gondoskodik az elnökségi ûlések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés idõpontját megelõzõ 8. napig az elnökségi tagokkal és az egyéb érintettekkel való elõzetes, írásbeli közlésérõl

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést.

Kötelezően össze kell hívni az ülést, továbbá 30 (harminc) napon belül soron kívül:

            Ha azt a tagjainak legalább egyharmada írásban kéri;

·           Az ügyész felhívására, valamint

·Ha az Elnök és az Elnökség által elfogadott bizalmatlansági indítvány esetén, soron kívül, de legkésőbb a bizalmatlansági indítvány elfogadásától számított 60 (hatvan) napon belül.

 Az ülésre, annak javasolt napirendjét feltüntetve az Elnökség tagjait írásban kell meghívni a tervezett ülés napját megelőző legalább 8 naptári nappal megelőző (postai vagy elektronikus úton) kézbesítéssel. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés:

- pontos helyét,

- pontos idejét,

-javasolt (meghirdetett) napirendjét.

Az Elnökség tagjait az egyesület vagyonával való gazdálkodás terén fokozott felelősség terheli, tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de tisztségük ellátása során felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

Az elnököt akadályoztatása esetén az elnök által megbízott  alelnök  vagy más elnökségi tag helyettesíti.

Az elnök:

képviseli az egyesületet,

vezeti az egyesület munkáját,

gondoskodik az egyesület Alapszabály szerinti működéséről,

javaslatot tesz az alelnökök, és a többi elnökségi tag   feladataira  és hatáskörére,

a Közgyűlés és az Elnökség döntéseivel összefüggő eseti célfeladatok meghatározása,

a Közgyűlés és az Elnökség  összehívása,

ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, az Országos Polgárőr Szövetség, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség szabályzatai, továbbá jelen Alapszabály nem utalnak más szerv hatáskörébe.

Az alelnököt  és az elnökségi tagokat  a  Közgyűlés az elnök javaslata alapján választja. Feladat- és hatáskörüket az Elnökség – az elnök javaslatára – a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Az   Elnökség – az  egyesület tagsága – kisebb súlyú vétsége esetén felmentést adhat   a  kizárás büntetés alól  ( közlekedési vétség stb )l.

 

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

(Ptk. 3:22. § alapján)

1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos

következmények alól nem mentesült.

4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

11

5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az egyesületet

az elnök önállóan,

képviseli.

A tagok tagdíj fizetésével is hozzájárulnak az egyesület működéséhez.

Az éves tagdíj mértékét a tárgyévre vonatkozóan a Közgyűlés állapítja meg.

Az éves tagdíjat  legkésőbb az évzáró taggyűlésig be kell fizetni. A  tagdíj befizetését   
          az elnökség elengedheti  amennyiben a  tag  jövedelme rendkívül alacsony. 

Az egyesület megszűnik, ha

a Közgyűlés döntése alapján átalakul,

a Közgyűlés a feloszlásáról határoz,

a bíróság feloszlatja,

a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,

a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

A megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyonát a  (záró) Közgyűlés, (egyéb javaslat hiányában) a  Sajókazai  Önkormányzatnak adja át.

Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény rendelkezéseit, továbbá az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályában és szabályzataiban, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Alapszabályában és szabályzataiban foglaltak kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben az elnök megbízatása megszűnik, az új elnök megválasztásáig az  egyesület vezetését az alelnök látja el az

 Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja - elektronikus hírlevél formájában - a tagokat, a nyilvánosságot (írott és nyomtatott sajtó). Hírleveleit, az Egyesület működésének számszerű adatait, az Interneten nyitott honlapon mindenki számára lehívhatóvá, megtekinthetővé, letölthetővé teszi.

A szervezet működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

 Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésről, támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

1.      2./ Az Egyesület jelen Alapszabályát 2017-03-24-án tartott közgyűlésén fogadta el.

 Jelen Alapszabály elfogadásával egy időben lép hatályba és az egyesület 2012. 11. 26-én elfogadott Alapszabálya hatályát veszti.

2.             Ezt az alapszabályt az alulírott  tagok elolvasták, a Miskolci Törvényszék hiánypótlásra felhívó végzése alapján  végrehajtott módosításokat megismerték és és mint az akaratukkal mindenben  megegyező  nyilatkozatot, elfogadták valamint az alulírott helyen és napon aláírták.

 

                                                                                             

                          

Kelt: ...................................................   
                                                                        ………………Stefán László……………………...
                                                                                         Egyesület elnöke

 
 

S.sz.

Név:

Aláírás

Cím:

Állapot

Kártyaszám

1

Budai Zoltán

 

Sajókaza    Május1 út  23

tag

P00399642

2

Budai Zoltánné

 

Sajókaza    Május1 út  23

tag

P00466326

3

Danyi Miklós

 

Sajókaza    Szent I. út 39

tag

P00351965

4

Drótos Pál

 

Sajókaza  Vértanűk út 5

tag

P00255075

5

Erdélyi Miklós

 

Sajókaza   Vértanúk út  23

szüneteltetve

P00033407

6

Gacsal László  Árpád

 

Sajókaza    48-as út 12

tag

P00123174

7

Horváth Attila

 

Sajókaza    Papszer út 26

tag

P00330936

8

Hraskó József

 

Sajókaza     48-as út 8

szüneteltetve

P00123208

9

Klómer  István

 

Sajókaza    Tél út 3

tag

P00399634

10

Lakatos Zsolt

 

Sajókaza    Sólyom t. 15

tag

P00416792

11

Nemecsek  Tiborné

 

Sajókaza    Széchenyi út 7

tag

P00027979

12

Pásztor István

 

Sajókaza    Palota út  19

tag

P00416800

13

Rusznyák Sándor

 

Sajókaza    Sólyom Telep 4

tag

P00027052

14

Stefán László

 

Sajókaza    Rákóczi út 25

elnök

P00255091

15

Varga Ignác

 

Sajókaza     Virág út   8

tag

P00123182

16

Krokavecz Gyula

 

Sajókaza     Szabadság út 1

tag

P00066175

17

Lakatos Aladár

 

Sajókaza    Papszer út 26

tag

P00351940

18

Hudák Gábor

 

Sajókaza    Palota út 15

tag

P00466334

19

Kondor Zoltán Károly

 

Sajókaza     Szegfű út  10

pártoló.tag

P00123190

 

 

 

 

 

 

 

 

STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?